อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

21/03/2020

ประกาศอัครสังมมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรด COVID-19

ตามที่เราทุกคนไต้ทราบถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคไรนา นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก และจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และเพื่อตอบรับสาสน์อภิบาลเลขที่ สสท. 032/2020 จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาตของโรคร้ายไวรัสโคโรนา (โควิด19)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงขอประกาศให้ทุกวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ทั้งในวันธรรมดาและเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม จนถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020

ขอพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ได้ร่วมใจกันภาวนาและร่วมพิธีกรรม โดยผ่านการถ่ายทอดทางสื่อต่างๆ และติดตามข่าวสารของพระศาสนจักรผ่านทาง Website ของสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนของอัครสังฆมณหลกรุงเทพฯ

ขอพระเจ้าโตยผ่านทางค่ำเสนอวิงวอนของพระแม่มารี โปรดปกป้องทุกคนให้พ้นจากโรคร้ายต่าง ๆ ทั้งฝ้ยร่างกายและวิญญาณ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020

Related Posts

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

โรคชนิดนี้มิได้จำกัดเฉพาะกับบรรดาผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังทำให้เราขาดการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นพิเศษ ศีลมหาสนิท และศีลอภัยบาป ซึ่งหลายประเทศนั้นเป็นไปได้ยาก แต่พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเรา ผ่านทางการร่วมกันภาวนา เราอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า (เทียบ สดด 138:5)

7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

7 มิสซังไทยได้ออกประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา พร้อมงดพิธีกรรม งดการชุมนุม และส่งเสริมให้คริสตชนร่วมพิธีกรรมผ่านสื่อออนไลน์