สังฆมณฑลนครสวรรค์

โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นมหามงคลยิ่งนัก…..พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์มุขนายก ประมุขสังฆมลฑลนครราชสีมาและเป็นพระสังฆราช/บิชอป ประธานกำกับดูแลงานด้านศาสนสัมพันธ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยท่านให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งกับ พระสุธรรม ฐิตธัมโม และอาตมา เมตตาเดินทางมาสนทนาปรึกษาหารือในเรื่องการเดิน ….ในโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติเป็นโครงการที่เราเดินร่วมกัน เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด การสร้างศีลธรรม ในหลักศาสนาตน ตามปณิธานหลวงพ่อพุทธทาสเป็นการสร้างศาสนสัมพันธ์และทำความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบรรพชิตในการขับเคลื่อนงานพระศาสนาและบวรไว้ ในการพัฒนาชุมชนและสันติภาพอย่างยั่งยืน ในมิติทางวัฒนธรรมอันหลากหลายร่วมกันเราต่างมีความเห็นตรงกันในการที่จะขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพร่วมกันมุ่งพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจเพื่อประเทศชาติและโลกให้เกิดสันติสุขสืบต่อไป

Latest articles

ร้านคฤศตัง