Thai Catholic Radio & Podcast

รายการ Podcast

Episode 20

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.020 คิดมาก แก้ได้ด้วยโสตการมอง

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.020 คิดมาก แก้ได้ด้วยโสตการมอง หากคำว่า “อย่าคิดมาก” ไม่สามารถแก้ให้เราหยุดการคิดมากได้...

Episode 18

ผู้เชี่ยวชาญการบุญ | EP.018 อยากเป็น…ผู้เชี่ยวชาญ

Saint หรือนักบุญ ไม่ใช่เห็นใครดีก็แต่งตั้งให้เลย มีขั้นตอนละเอียดยิบ ศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ มากไปกว่านั้น...

Episode 18

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.018 ก่อนนำเสนอในที่ประชุม เตรียมตัวอย่างไรดี

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.018 ก่อนนำเสนอในที่ประชุม เตรียมตัวอย่างไรดี เมื่อใกล้วันและเวลาที่ต้องนำเสนอในที่ประชุม...

Episode 17

ในการเดินทางมีประตูบานหนึ่ง | EP.017 ปัตตานี เมืองนี้มีมนต์

ปัตตานี เมืองร่ายมนต์ พาวนตัวเมืองปัตตานี ค้นพบเสน่ห์อันจัดจ้านของเมืองใต้แห่งนี้และบทสรุบประตูของนักเดินทางบานนั้น

Subscribe